Trivsel- och ordningsregler

Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar och hyresgäster.

Har du funderingar över något som tas upp i dessa regler är du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Om allmän aktsamhet

 • Tänk på att vara rädd om och vårda föreningens egendom väl. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av oss alla gemensamt.
 • Om en icke akut skada skulle inträffa i huset tag i första hand kontakt med styrelsen eller fastighetsskötarfirman, enligt anslag i porten.
 • Inte köra bil eller annat fordon inom fastigheten så att fara, störning eller annan olägenhet uppkommer. Endast parkera bil eller annat fordon på anvisade parkeringsplatser.

Om säkerhet

 • Kontrollera att ytterporten i fastigheten går i lås efter in- och utpassering.
 • Släpp inte in någon okänd person i fastigheten. Var särskilt vaksam när du öppnar via porttelefonen.
 • Var försiktig med eld. Din lägenhet ska vara utrustad med brandvarnare.
 • Meddela grannar eller styrelsen om du är bortrest under en längre tid.

Brandsäkerhet och utrymning

 • För att minimera risken för anlagd brand och skapa bra förutsättningar för utrymning är det viktigt att gemensamma utrymmen hålls fria och dörrar mellan brandceller hålls stängda.
 • Kom ihåg att trapphuset är din utrymningsväg och att utrymning i ett rökfyllt trapphus under stress väsentligt försvåras om det står möbler, barnvagnar med mera i vägen.
 • I trapphus och övriga gemensamma utrymmen får inte barnvagnar, rullatorer, möbler, leksaker, skor och annat löst material förvaras.
 • Dörrar ska alltid hållas stängda för att minska risk för spridning av brand och rök.
 • I lägenhetsförråd får inga brandfarliga varor förvaras. Hit hör vätska i form av exempelvis t-röd, spolarvätska och tändvätska samt gaser såsom gasol och många sprejburkar. I en bil får dock en reservdunk med drivmedel förvaras.

Rökning

Förbjudet att röka i husets allmänna utrymmen. Fimpar får absolut inte slängas på fastighetens mark, papperskorgar eller spolas ner i avloppen. Visa hänsyn vid all rökning utomhus.

Balkonger, altaner

 • Balkonger eller altaner får inte användas för permanent förvaring av föremål som inte hör till normal balkongmöblering.
 • TIllåtet att sätta upp enklare vind eller insynsskydd om dessa inte fästes i fasaden. Färgsättning ska ska harmoniera med föreningens fastighet.
 • El, kol eller gasgrillning får inte ske på balkonger eller altaner pga matos och brandrisk. Grilla vid vår gemensamma grillplats, eller annanstans med säkerhetsavstånd från våra hus.
 • Placera blomlådor innanför balkong eller altanräcket.
 • Se till att balkong och altandörr är ordentligt stängd för att undvika att vatten tränger in vid kraftig nederbörd och/eller snösmältning.
 • För inglasning av balkong eller altan krävs tillstånd av föreningen samt bygglov.

Fasader

Det är inte tillåtet att utan styrelsens tillstånd sätta upp parabolantenn eller annan utomhusantenn, skyltar, belysning eller markis på fasad, balkong eller balkongräcke.

Cyklar, mopeder, barnvagnar, rullatorer

Cyklar förvaras i cykelrummen alternativt i cykelställen utomhus. Mopeder placeras i cykelställen utomhus,  och får, likt cyklar,  inte ställas utanför porten. Barnvagnar och rullatorer får inte placeras i entrérna. 

Cykel- och barnvagnförråd

I cykelförråden får endast cyklar ställas, inget annat.

I barnvagnsförråden får endast barnvagnar och småbarnscyklar ställas (småbarnscyklar ska placeras på hyllplanen, ej på golvet).

Gården

 • Föräldrar ansvarar för att barnens leksaker, cyklar mm samlas ihop efter dagens slut.
 • Gården får användas för privata arrangemang. Bokning av gården sker på särskild bokningslista via vår hemsida.
 • Glöm inte att i förväg informera grannarna om privata tillställningar.
 • Marschaller ska placeras så att de inte ger upphov till sotfläckar eller på annat sätt skadar fasaden. Tag själv bort utbrunna marschallburkar, eventuella stearin- och sotfläckar.

Husdjur

Innehavare av husdjur ska övervaka att dessa inte stör, skadar eller förorenar i fastigheten och inte heller rastas i planteringar eller allmänna ytor. Plocka upp djurets spillning.

Matning av fåglar

Matning av fåglar är inte tillåten inom fastigheten på grund av att matrester riskerar att locka till sig råttor eller andra skadedjur.

Tvättstugan

Mattor får endast tvättas i grovtvättmaskinen. Efter ditt tvättpass torkar du av maskinerna, tömmer torktumlefiltren, sopar och moppar golvet.

Avfallshantering, elavfall, kemiska produkter

 • Soppåsar får ej ställas i trapphuset.
 • Sopnedkastet får endast användas för sedvanligt hushållsavfall. Se till att soppåsarna är väl förslutna så att inte matrester sprids i soptrumman. Lägg inte vassa föremål i soppåsen så att någon kan komma till skada.
 • I miljöstugan finns kärl som är markerade för olika avfallsprodukter. Vänligen respektera indelningsordningen av miljöhänsyn och följ regler för miljöstugans sopsortering.
 • Kartonger och övrigt emballage ska vikas ihop eller tas isär för att spara utrymme; föreningen betalar för varje tömning.
 • Färgburkar och andra kemiska produkter får inte lämnas i grovsoprummet utan ska lämnas på närmaste miljöstation.Du ansvarar själv för att transportera sådant avfall till närmaste miljöstation.

Störningar

För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Lagen ser strängt på störningar! Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse från styrelsen kan i allvarligare fall ifrågasätta om du ska få bo kvar. 

Skyldigheten gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som till exempel i trapphus, hiss och tvättstuga.

Också i övrigt se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar i boendet och att iakta allt som behövs för att bevara sundhet, ordning och skick inom fastigheten samt att tillse att det följs av hushållsmedlemmar, gäster, inneboende eller hantverkare vistandets i lägenheten.

Reglerna gäller dygnet runt men är extra angelägna att följa från kl. 22 på kvällen till kl.7  på morgonen, på vardagar och till kl. 10.00 på helgdagar.

Man bör därför undvika att, borra spela hög musik, köra tvätt- och diskmaskiner under denna tid. Har du fest så informera gärna grannarna i god tid innan om du tror att det kommer att störa.

Lägenhetsunderhåll

Bostadsrättshavare ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som ingår i lägenheten och som ska underhållas framgår av föreningens stadgar. Till lägenheten räknas lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt inner- och ytterdörrar. Om något går sönder måste du själv se till att det repareras.

Det är särskilt viktigt att du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Läckageskador kostar stora pengar och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas. Teckna hemförsäkring.

Förändringar i lägenheten

Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får till exempel lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, exempelvis om du vill ta ner en vägg, dra nya rör i kök och badrum. Ibland kan det också behövas bygganmälan för att utföra vissa åtgärder i lägenheten. Kontakta alltid styrelsen innan du sätter igång! 

Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när du utför bullerstörande arbeten i lägenheten. Dessa bör i första hand utföras under dagtid.

Gemensamma kostnader

Var sparsam med varmvattnet och lämna inte vatten rinnande i onödan. Var också sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen. Byt kranpackning när vatten står och droppar. Kostnader för vatten och el i gemensamma utrymmen betalas av alla bostadsrättshavare gemensamt.

Andrahandsuthyrning

Uthyrning i andra hand kräver styrelsens samtycke. Begäran om samtycke ska vara skriftlig och innehålla skälet för begäran, tidsperiod och vem som ska hyra lägenheten. Ansökningsblankett och mer information finns här.

Om du tänker flytta

Fråga styrelsen vilka rutiner som gäller vid överlåtelse. Tänk på att den som övertar din lägenhet också ska godkännas som medlem i föreningen innan inflyttning får äga rum.. 

Utöver dessa trivselregler gäller föreningens stadgar, och lag.

Dessa trivselregler gäller för BRF Näringsministern och har beslutats av föreningsstämman att gälla från och med 8 december 2022.